Habarlar

 • Zontik faktlary

  Gadymy siwilizasiýalarda Günüň goragy üçin zontikler ilkinji gezek nähili ulanylypdyr?Zontikler ilkinji gezek Hytaý, Müsür we Hindistan ýaly gadymy siwilizasiýalarda Günden goramak üçin ulanylýar.Bu medeniýetlerde ýapraklar, ýelekler, kagyz ýaly materiallardan zontikler ýasalyp, abow ...
  Koprak oka
 • Musulman Remezan

  Musulman Remezan

  Yslam agyz beklemek aýy diýlip hem atlandyrylýan Musulman Remezan, yslamyň iň möhüm dini baýramlaryndan biridir.Yslam senenamasynyň dokuzynjy aýynda bellenilýär we adatça 29-30 gün dowam edýär.Bu döwürde musulmanlar gün dogmazdan ozal ertirlik edinmeli, soň bolsa agyz beklemeli ...
  Koprak oka
 • Aý senenamasynda bökmek aýy

  Aý senenamasynda, aý senenamasynyň gün ýyly bilen sinhronlaşmagy üçin bökmek aýy senenama goşmaça aýdyr.Aý senenamasy takmynan 29,5 gün bolan Aýyň aýlawlaryna esaslanýar, şonuň üçin Aý ýyly takmynan 354 gün.Bu t-den gysga ...
  Koprak oka
 • Zontik we Rainlemgoşar

  Zontik we Rainlemgoşar

  Zontik, adamy ýagyşdan, gardan ýa-da Günden goramak üçin döredilen gorag örtügidir.Adatça, ol metaldan ýa-da plastmassadan ýykylýan çarçuwadan we çarçuwanyň üstünde uzalýan suw geçirmeýän ýa-da suwa çydamly materialdan durýar.Örtük a ...
  Koprak oka
 • Bütin dünýäde Arbor güni

  Bütin dünýäde Arbor güni

  Awstraliýada Arbor güni 1889-njy ýylyň 20-nji iýunyndan bäri Awstraliýada bellenilip geçilýär. Milli mekdepleriň agaç güni, iýul aýynyň soňky anna güni we Milli agaç güni güni Awstraliýanyň hemme ýerinde iýul aýynyň soňky ýekşenbesinde geçirilýär.Wiktoriýada Arbor hepdesi bar bolsa-da, köp ştatda Arbor güni bar ...
  Koprak oka
 • Hytaýda Arbor güni

  Hytaý Respublikasynyň Arbor güni 1915-nji ýylda tokaýçy Ling Daoýang tarapyndan esaslandyryldy we 1916-njy ýyldan bäri Hytaý Respublikasynda däp bolan baýramçylyk bolup gelýär. Beýang hökümetiniň Oba we söwda ministrligi ilkinji gezek 1915-nji ýylda tokaýçy Ling Daoýangyň teklibi bilen Arbor gününi belledi. ...
  Koprak oka
 • Ilkinji Arbor güni

  Ilkinji Arbor güni

  Ilkinji Arbor güni Ispaniýanyň Mondoñedo obasy 1594-nji ýylda öz häkimi tarapyndan gurnalan dünýäde ilkinji dokumentleşdirilen arbor ekiş festiwalyny geçirdi. Bu ýer Alameda de los Remedios bolup galýar we henizem hek we at kashtan agaçlary oturdylýar.Pespäl granit markeri we bürünç tabak ...
  Koprak oka
 • Halkara aýallar güni

  Halkara aýallar gününi kim goldap biler?IWD-ni bellemegiň köp usuly bar.IWD ýurt, topar ýa-da gurama aýratyn däl.IWD üçin hiç bir hökümet, jemgyýetçilik guramasy, haýyr-sahawat guramasy, okuw jaýy, aýallar ulgamy ýa-da metbugat merkezi diňe jogapkärçilik çekmeýär.Gün ähli gyza degişlidir ...
  Koprak oka
 • Halkara aýallar güni barada

  Halkara aýallar güni (IWD), aýallaryň jemgyýetçilik, ykdysady, medeni we syýasy üstünliklerini belleýän global gün.Bu gün, jyns deňligini çaltlaşdyrmak üçin herekete çagyryş bellendi.Aýal-gyzlary bellemek üçin toparlar bir ýere jemlenende, bütin dünýäde möhüm işjeňlik şaýat bolýar ...
  Koprak oka
 • Rainlemgoşar materialyny nädip saýlamaly

  Sereden zatlarymyzyň hemmesini göz öňünde tutup, özüňiz üçin iň gowy ýagyş palto materialyny nädip saýlap bilersiňiz?Göz öňünde tutmaly birnäçe faktor bar.Howa Ilki bilen ýaşaýan howanyňyza göz aýlamak islärsiňiz.Köplenç ýagyş ýagýarmy, diňe wagtal-wagtal ýa-da asla kyn?Haçan r ...
  Koprak oka
 • Rainlemgoşaryň çig mallary

  Rainagyş paltasyndaky esasy material, suwy yzyna gaýtarmak üçin ýörite bejerilen mata.Rainagyş paltosynyň matasy aşakdaky materiallaryň iki ýa-da köpüsiniň garyndysyndan ýasalýar: pagta, poliester, neýlon we / ýa-da etrap.Rainlemgoşar ýüňden, ýüň gabardinden, winilden, mikrofiberlerden we h ...
  Koprak oka
 • TPU Rainco

  TPU ajaýyp ýokary dartyş güýjüne, ýokary dartyş güýjüne, berkligine we garramaga garşy häsiýetlerine eýedir we daşky gurşawy goramak üçin ýetişen materialdyr..Agny, TPU ýagyş palto häzirki döwürde halk tarapyndan halanýan ýagyş paltosynyň bir görnüşidir.Ajaýyp sowuk garşylygy: TPU-da birneme pes aýna bar ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/10