Blog

Biziň blogymyz

Zontik matany panellere nädip kesmelidigini bilýärsiňizmi?
“Ovida” saýawan zawodyny yzarlaň, has köp saýawan ösüşini bilersiňiz.

Küpek ekrany çap etmek
Häzirki wagtda saýawanlarda çap etmegiň köp görnüşi bar.
Küpek ekrany çap etmek, ýylylyk geçiriji çap etmek ýaly.
Aşakda salgylanma üçin ýüpek ekrany çap edýän wideo bar.
Ilki bilen inedördül ýüpek galyp, syýa, mata panelleri ýaly ähli materiallary taýýarlamaly.
Ikinjiden, düzülişi amala aşyrmak üçin syýa ulanyp, galyndy zerurlygyny ýerine ýetireris.
Üçünji işçiler zontik panellerini stoluň üstünde goýýarlar, beýleki tarapdan ýüpek ekrany çap etmek hem goşulýar. Bu wideodan ähli jikme-jiklikleri aýdyň görüp bilersiňiz.
Müşderilere saýawan barada gowy pikir alýarys.Logotip çap edilen saýawan hakykatdanam ajaýyp we meşhur, surata düşürilen saýawan, saýawan hakykatdanam aýratyn bolýar.
Logotip zontikleri baradaky hekaýaňyzy bize beriňinfo@ovidaumbrella.com

Rolling kesmek
Zontik matany panellere nädip kesmelidigini bilýärsiňizmi?
“Ovida” saýawan zawodyny yzarlaň, has köp saýawan ösüşini bilersiňiz.
Ilki bilen togalanýan matany ownuk togalanýan böleklere kesmeli.Näçe bölek kesmeli, diňe bir saýawan gapyrgasynyň ululygyna däl, eýsem togalanýan matanyň uzynlygyna-da baglydyr.
Adatça, saýawanlarda 65inç we 68 dýuým togalanýan mata bar.Şonuň üçin 2-den 4-e çenli ownuk böleklere bölüp biler.
4 inçli mata böleklerini kesip bilýän 19 inç çaga zontikasy ýaly, 23 dýuým adaty saýawan 3 porta çenli kesilip bilner, 30inç ýa-da plýa beach zontikasy diňe 2 ýa-da 3 bölege bölünip biler.
Zontikleriň ululygy, ýöriteleşdirilen togalanýan matany ulanyp bilerdi.Şonuň üçin öz dizaýnyňyz bar bolsa, täze saýawanlara töwekgelçilik edip bileris.Bize e-poçta iberip bilersiňizinfo@ovidaumbrella.com

Mata gulpy
Matalaryň ownuk bölekleri gulplanmaly.Näme üçin matalary gulplamaly bolýarys?
Zontik gyrasy aňsat döwülenligi sebäpli, ony gowy gulplamaly bolýarys, bu bolsa saýawanlary ajaýyp edýär.
Zemin öndürmekde täze tehnologiýa bar bolsa, pyçak maşynynyň saýawan matasyny ýüpek çyzyksyz özi gulplap biler.Şeýlelik bilen Germaniýada ýa-da Japanaponiýada öndürilen ýokary ýokary hilli saýawanlaryň käbiri.Tapawut barada has köp bilmek isleseňiz, bize habar beriňinfo@ovidaumbrella.com

Paneli gulplamak
Zontik matasy gulplananda, panellere kesmeli.
Şondan soň paneli gulplamaga girýäris.Bu ýerde maşyn stoluna goýlan her paneli almaly bolýarys.Soňra her iki panel bilelikde gulplanýar.6ribs saýawan, 8ribs saýawan, 10ribs saýawan we 16ribs saýawan bar.Weöne bizde 7ribs saýawan, 9ribs saýawan, 12ribs saýawan we 24ribs saýawan ýaly ýörite gapyrgalar bar.Bu işçiler üçin ullakan iş.Emma adatça iň meşhursy 8ribs zontikdir.8 paneli bilelikde gulplandan soň, tutuş örtük gutardy.Soňra paneliň hilini barlamaly, deşikli paneli ýa-da saýawan örtüklerinde şuňa meňzeş bir zady az görmeli.Barlamak üçin zawodymyza baryp bilersiňizinfo@ovidaumbrella.com

Zontik barlagy
Zontik öndürmegiň iň soňky ädimi, gaplamazdan ozal saýawan hilini barlamakdyr.
Zontikleriň aňsatlyk bilen açylyp we ýapylyp bilinjekdigini, deşikleriň, az tikinleriň, döwülen bölekleriň we zontikler üçin gowy däl zadyň bardygyny barlamak üçin el-ele bermeli.Bizde AQL 2.5 bilen hil gözegçiligi standarty bar, sebäbi käbir müşderilerimiz Super Market önümlerine ünsi jemleýärler, şonuň üçin zontikleriň hilini ýokarlandyrmak üçin olardan öwrenýäris.Zontik barada has köp teklipiňiz bar bolsa bize habar beriň, bu hakykatdanam biziň üçin peýdalydyrinfo@ovidaumbrella.com

Zontik çarçuwasy
“Xiamen Dongfangzhanxin Trading Co., Ltd.”, “Jinjiang Zhanxin Umbrella Co., Ltd.” atly zawodymyz bilen, saýawan çarçuwalaryny öndürýär.Aşakda saýawan çarçuwaly gurnama diýilýän önümçilik ösüşiniň biri.Çarçuwaly önümçiligiň gaty köp ädiminiň bardygyny bilýärsiňiz.Afteröne, çarçuwanyň ähli böleklerini bir ýere jemlemeli.Bu ýerde şaha, bahar, gapyrga, demir bölekleri bar.Maşynlardan kömek alanymyzda-da aňsat ädim däldigini bilersiňiz.Jinjiangdaky zontik zawodymyza baryp görseňiz, zontikler hakda has köp zat biljekdigiňize ynanyň.Toparymyz bilen habarlaşyňinfo@ovidaumbrella.comwe Hytaýa geleniňizde bize baryp görüň.