Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Öz zawodlaryňyz barmy?

J: Hawa.Zawodymyzda 20 ýyldan gowrak Zontik ýasamak tejribesi bar

S: MOQ näme?

J: MOQ 1000 bölek;Emma synag buýrugy üçin alyjymyzy goldamak üçin 500pc kabul edip bileris.

S: Nusgalaryňyz näme?Mugt nusgalary hödürleýärsiňizmi?

J: Nusgalarymyz 5-7 iş güni;Mysal üçin nusga tölegi gerek, we nusga töleginiň bahasy size zerur dizaýna baglydyr.Emma sargyt edeniňizden soň, töleg doly yzyna gaýtarylar.

S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?

J: 40-50 gün, ýöne bu ýerde iň gyssagly buýruk bar bolsa, wagty ara alyp maslahatlaşyp bileris

S: customörite nyşany çap edip bilersiňizmi?

J: Hawa, edip bileris.Logony siziň islegiňize görä çap edip bileris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?